Alps 2017 - Radek Fiala
Parilla, Timmelsjoch Motorcycle Museum, Austria

Parilla, Timmelsjoch Motorcycle Museum, Austria

Parilla, Muzeum motocyklů Timmelsjoch, Rakousko

Motorrad museumParillaTimmelsjochmotocyklmotorcycle Motorcycle museummotorkamotorkymuseummuzeum